Публикации

2007 – Европейска година на равните възможности за всички

ЦМП съвместно с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет участва в дейностите по 2007 – Европейска година на равните възможности за всички.

Местното управление в държавите в преход от Централна и Източна Европа

Проучването е концентрирано върху децентрализацията и формулирането на система за демократично местно управление като част от по-широки реформи: изместване на зависимостта на гражданите на работното място и професионално към териториални политически структури по местоживеене и образуване на местни правителства, трансформиране на структурите и процедурите на публичната администрация чрез изграждане на капацитет.

Три са основните предизвикателства пред местните власти:

Изграждане на държавните структури: методи и подходи

Целта на публикацията е да представи функционалния преглед като инструмент за разработване на ефективна структура на централното ниво на публична администрация. Публикацията обяснява кога се изисква функционален преглед и каква трябва да бъде основната му цел. Тя представя методите и техниките за функционален преглед, както и формите за прилагането му.