Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

Методология за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция

Изпълнението на дейностите в програмна година 2007 от Многогодишната програма за периода 2007-2013 г. на Европейския интеграционен фонд е пряко свързано с прилагането на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015 г). Дейностите са подчинени на трите приоритета, определени в Годишната програма (ГП):

П1 Засилване на взаимодействието между гражданите на трети държави и гражданите на страните-членки и насърчаване на мерки за интеграция и добри практики, насочени към обществото като цяло;

Интеграция на имигранти: сравнителен анализ на политиките в пет европейски държави-членки

Тенденции в развитието на миграцията

Съвременната картина на имиграционните потоци очертава пет тенденции, свързани с нейната география и икономика, както и със съотношението между двете й форми – емиграция и имиграция. Две противоположни тенденции - глобализация и европеизация - характеризират миграциите в Европа.

Глобализация на имиграцията

Опитът на Великобритания

27 стр., български език.

Съдържание

  1. Миграционна панорама
  2. Институционализация на миграционната политика
  3. Програми и стратегии за интеграция
  4. Добри практики

Библиография
Бележки

Изтеглете Опитът на Великобритания (2.88 MB)