Приключили проекти

Семинари за подобряване на гражданското участие

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд бяха проведени два двудневни онлайн семинара с представители на местната власт и администрация и гражданското общество. Семинарите се проведоха съответно на 8 и 9 септември, и на 10 и 11 септември.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Оперативна програма "Добро управление"

1.        Кратко описание

Фондация Център за модернизиране на политики, представляван от г-жа  Юлиана Николова, директор на фондация Център за модернизиране на политики, набира офери за реализация на  следната услуга:

Анализ и оценка на напредъка по изпълнение на препоръките на 5 европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка

Представяме окончателния текст на Доклад дейност 3 ” Анализ и оценка на напредъка по изпълнение на препоръките на 5 европейски прокурора в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка”

Анализът е в рамките и за целите на проект BG05SFOP001-3.003-0068-C01 „Гражданска платформа за проследяване и оценка на съдебната система“