image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Приближаване на електронните услуги до гражданите

Представяне на резултатите от първи етап по проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Приключи първи етап от проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите". По време на онлайн презентацията, проведена на 13 януари, г-жа Трифонова представи резултатите от проведеното проучване за достигането до потребителите на електронни административни услуги.

Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Центърът за имиграция и интеграция (ЦИИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) започва изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“...

Експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги

В рамките на изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.BG05SFOP001-2.025-0069-C01/16.08.2022 г., е публикуван

 

 Доклад за изпълнението на дейност 2: Експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги 

Представяне на експериментални инструменти за повишаване използването на електронни административни услуги

На 15 август екипът на проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите” представи експериментални инструменти за повишаване използването на електронни административни услуги. Кампанията се изпълнява от Фондация “Център за имиграция и интеграция” в партньорство с Фондация “Център за модернизиране на политики” и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

Презентации от събитието:

Eкспериментален подкаст: Шофьорска книжка с изтекъл срок

Тук може да намерите експериментален подкаст, който обяснява как се използва електронна услуга "Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство". В него са описани последователно всички стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да ви бъде подновена шофьорската книжка с изтекла валидност по електронен път. Този формат не е инициатива на МВР и не ангажира институцията по никакъв начин.

Публикувана е експериментална видео инструкция за заявяване на електронна услуга

В рамките на изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.BG05SFOP001-2.025-0069-C01/16.08.2022 г., е публикувана експериментална видео инстру


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.