image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Публикувани са резултати от изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Приключи изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

 

Предлагаме на вниманието ви резултатите от проекта:

Доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“ (.pdf)

Актуализирана Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие и инструментариум за нейното прилагане (.pdf)

Препоръки за мониторинг, оценка и активизиране на местния потенциал на база Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие (.pdf)

Индекс (.xlsx)

 

 


 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.